Spirituele Informatie

Spiritual Wisdom | Ans Corbee | anscorbee@quicknet.nl |

Welkom

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacy Statement

© Copyright Spiritualwisdom.nl 2011

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
• Spiritualwisdom.nl: Spiritualwisdom.nl, gevestigd aan de Astronautenweg 328, 1622 DW, Hoorn,
• De Klant: Een consument die gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van Spiritualwisdom.nl en op deze manier een overeenkomst aangaat met Spiritualwisdom.nl.

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tussen Spiritualwisdom.nl en de klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van de Algemene Voorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd.

Artikel 3. Overeenkomsten
Alle overeenkomsten zijn vrijblijvend en niet bindend tenzij deze bevestigd zijn door Spiritualwisdom.nl.

Artikel 4. Overmacht
Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst moet Spiritualwisdom.nl dit de klant zo snel mogelijk berichten. Spiritualwisdom.nl vrijwaart zich van elke vorm van schadeloosstelling. Onder overmacht wordt o.a. verstaan extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege betreffende bereikbaarheid van ontvanger, storing op internet (-servers), telefoonverbindingen, staking TNT post. Spiritualwisdom.nl kan in geval van overmacht -na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

Artikel 5. Betaling
1. Klant kan op de volgende manier afrekenen:
- Bij overboeking per bank en of internetbankieren aan Spiritualwisdom.nl alsmede per contante betaling.

Artikel 6. Annulering
Klant heeft het recht de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van de order te annuleren zonder extra kosten.

Artikel 7. Klachten
1. Klachten betreffende de geleverde diensten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst per telefoon of e-mail te worden gemeld aan Spiritualwisdom.nl.
2. Gebreken bij een deel van de geleverde diensten, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde dienst.

Artikel 8. Persoonsgegevens
1. Spiritualwisdom.nl behandelt alle klanteninformatie confidentieel.
2. Spiritualwisdom.nl zal geen klanteninformatie aan derden doorgeven zonder nadrukkelijke goedkeuring van de klant.
3. Onze privacy statement is van toepassing.

Artikel 9. Toepasselijk recht/geschillen
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 10. Overig
Spiritualwisdom.nl kan deze voorwaarden zonder vooraankondiging wijzigen, de Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op www.spiritualwisdom.nl zijn het meest recent. De Algemene Voorwaarden die op de website staan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zijn bij wijziging van de Algemene Voorwaarden bij de gesloten overeenkomst nog van toepassing